Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế - Bộ số lô gan TTH lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế

Thống kê lô gan XSTTH

Lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67 10-09-2023 23 45
59 01-10-2023 17 32
83 02-10-2023 16 36
66 09-10-2023 14 29
92 15-10-2023 13 41
31 15-10-2023 13 32
43 15-10-2023 13 29
11 16-10-2023 12 44
07 22-10-2023 11 39
72 22-10-2023 11 29
68 23-10-2023 10 40

Gan cực đại Thừa Thiên Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 32 ngày
02 26 ngày
03 25 ngày
04 28 ngày
05 35 ngày
06 22 ngày
07 39 ngày
08 22 ngày
09 32 ngày
10 27 ngày
11 44 ngày
12 37 ngày
13 28 ngày
14 34 ngày
15 24 ngày
16 36 ngày
17 20 ngày
18 27 ngày
19 46 ngày
20 29 ngày
21 24 ngày
22 22 ngày
23 26 ngày
24 25 ngày
25 46 ngày
26 39 ngày
27 23 ngày
28 24 ngày
29 38 ngày
30 28 ngày
31 32 ngày
32 24 ngày
33 30 ngày
34 22 ngày
35 40 ngày
36 31 ngày
37 27 ngày
38 27 ngày
39 35 ngày
40 21 ngày
41 21 ngày
42 26 ngày
43 29 ngày
44 22 ngày
45 24 ngày
46 54 ngày
47 24 ngày
48 23 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 24 ngày
51 20 ngày
52 28 ngày
53 20 ngày
54 43 ngày
55 34 ngày
56 28 ngày
57 28 ngày
58 30 ngày
59 32 ngày
60 30 ngày
61 25 ngày
62 30 ngày
63 23 ngày
64 39 ngày
65 28 ngày
66 29 ngày
67 45 ngày
68 40 ngày
69 20 ngày
70 34 ngày
71 26 ngày
72 29 ngày
73 27 ngày
74 28 ngày
75 25 ngày
76 26 ngày
77 36 ngày
78 23 ngày
79 43 ngày
80 30 ngày
81 21 ngày
82 32 ngày
83 36 ngày
84 29 ngày
85 45 ngày
86 24 ngày
87 27 ngày
88 34 ngày
89 30 ngày
90 23 ngày
91 31 ngày
92 41 ngày
93 48 ngày
94 25 ngày
95 27 ngày
96 23 ngày
97 25 ngày
98 30 ngày
99 38 ngày

Cặp lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67 - 76 05-11-2023 7 16
38 - 83 05-11-2023 7 15
03 - 30 12-11-2023 5 20
78 - 87 12-11-2023 5 13
02 - 20 12-11-2023 5 16
28 - 82 12-11-2023 5 18
12 - 21 13-11-2023 4 13
13 - 31 13-11-2023 4 15
45 - 54 13-11-2023 4 18
06 - 60 19-11-2023 3 13

Hai số cuối giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
66 06-08-2018 373
67 29-10-2018 361
77 18-02-2019 345
30 15-04-2019 337
02 06-01-2020 299
61 18-05-2020 283
91 18-01-2021 248
57 03-05-2021 233
79 05-07-2021 224
39 30-08-2021 217

Đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 2023-10-08 15
4 2023-10-16 12
8 2023-10-23 10
1 2023-11-05 7
9 2023-11-12 5
7 2023-11-13 4
6 2023-11-19 3
2 2023-11-20 2
3 2023-11-26 1
0 2023-11-27 0

Đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2023-07-09 41
6 2023-09-10 23
8 2023-09-18 20
1 2023-10-15 13
2 2023-10-30 8
5 2023-11-13 4
3 2023-11-19 3
7 2023-11-20 2
4 2023-11-26 1
9 2023-11-27 0