Thống kê Power: Các bộ số về nhiều và ít nhất xổ số Power

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Power 6/55

Thống kê xổ số Power

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần gần đây, sắp xếp theo lượt về nhiều/ít
43
5.49% 5 lần
53
4.4% 4 lần
03
3.3% 3 lần
18
3.3% 3 lần
22
3.3% 3 lần
24
3.3% 3 lần
25
3.3% 3 lần
27
3.3% 3 lần
32
3.3% 3 lần
44
3.3% 3 lần
47
3.3% 3 lần
48
3.3% 3 lần
49
3.3% 3 lần
55
3.3% 3 lần
02
2.2% 2 lần
08
2.2% 2 lần
11
2.2% 2 lần
15
2.2% 2 lần
17
2.2% 2 lần
29
2.2% 2 lần
31
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
36
2.2% 2 lần
38
2.2% 2 lần
40
2.2% 2 lần
41
2.2% 2 lần
45
2.2% 2 lần
51
2.2% 2 lần
54
2.2% 2 lần
01
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
09
1.1% 1 lần
10
1.1% 1 lần
12
1.1% 1 lần
14
1.1% 1 lần
19
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
28
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
37
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
42
1.1% 1 lần
46
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
52
1.1% 1 lần
04
0% 0 lần
05
0% 0 lần
07
0% 0 lần
13
0% 0 lần
16
0% 0 lần
20
0% 0 lần
21
0% 0 lần
26
0% 0 lần
34
0% 0 lần
35
0% 0 lần